คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ผู้จบ ม.6 / ปวช. ผู้จบ ปวส./ เทียบโอน
ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. - -
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. - -
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. - - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กรอ. / กยศ. - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. - - - - -