คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ผู้จบ ม.6 / ปวช. ผู้จบ ปวส./ เทียบโอน
ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ ภาคสมทบ (ค่ำ) เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรอ. / กยศ. - - - - - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. - - - -
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. - - - -
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. - - - -