สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียนเปิดสอน ภาคปกติ / สมทบค่ำ / เสาร์ - อาทิตย์ / อาทิตย์วันเดียว
ค่าเทอมแบ่งชำระได้

Dek 65

Future is today

#อนาคตอยู่ตรงหน้า
เตรียมคุณให้พร้อมสู่งานในอนาคต ที่ SAU

สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
สิทธิ์ชิงทุน 50,000 บาท
วันนี้ - 31 ส.ค. 65

รับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน./ปวส.
สมัครได้เลยไม่จำกัดเกรด
ค่าเทอมผ่อนชำระได้
สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.หลักสูตร เรียนวันอาทิตย์วันเดียวสำหรับคนทำงาน ต้องการเรียนวันอาทิตย์  และพร้อม Upskill Reskill ศักยภาพตัวเองให้เหนือกว่าใคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
(เรียน 3.5 ปี จบ สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
(เรียน 2 ปี จบ สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

SAU HOT TREND


คณะ / สาขาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์
(Faculty of Law)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Faculty of Arts and Sciences)

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การสมัคร ทางออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3. แอดไลน์
@SAUINFO ( https://lin.ee/ygYxV0j
แอดไลน์ได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ )
เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัครเรียน) เพื่อออกรหัสนักศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190

SAU E-Book


เปิดโอกาสสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

  • ความร่วมมือ Amazon Web Service เปิดสอน Amazon Cloud Computing เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • ศูนย์สอบ และศูนย์อบรมปฏิบัติการ Microsoft Certified Training Center
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ ORACLE Academy
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ CISCO Certified Training Partner
  • ศูนย์สอบ ศูนย์อบรมปฏิบัติการของ NECTEC Academy
  • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก Enconcept
  • ผู้นําด้านการอบรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร eLearning ระดับโลก

#Skillfuture

SAU VIDEO

SAU blog


ผลงานความสำเร็จ DEK SAU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยประมาณการค่าเล่าเรียน 
หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
ภาคปกติ

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 28,100 24,200 235,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 32,300 26,700 237,150
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 30,800 26,600 238,200
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,600 28,200 235,850
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 32,300 247,850
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กรอ. / กยศ. 33,400 30,600 252,000
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 32,000 28,200 240,050
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 28,000 24,000 178,450
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. 25,100 22,700 175,450
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข กยศ. 25,100 22,700 175,450
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 27,800 24,400 186,800
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 25,100 25,600 182,050
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 25,100 22,700 172,750
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรการค้า กยศ. 28,400 28,400 -
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรอ. / กยศ. 30,500 26,900 179,300
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 35,000 27,500 215,550
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 30,500 28,400 176,950
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 32,600 25,700 208,050
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 30,500 25,400 188,200


ภาคสมทบ (ค่ำ)

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 28,100 24,200 235,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 32,300 26,700 237,150
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,600 28,200 235,850
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 32,300 247,850
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 27,500 24,800 218,650
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 25,100 21,500 182,450
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 27,200 25,700 208,050
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 30,500 26,000 182,150


รอบเสาร์-อาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 28,100 24,200 235,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 32,300 26,700 237,150
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,600 28,200 235,850
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 32,300 247,850
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 25,100 21,500 182,450
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 27,200 25,700 208,050
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 27,500 24,800 218,650
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 29,000 26,000 182,150

รอบวันอาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 23,600 21,900 188,450
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. 23,600 21,500 184,750
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 23,600 21,500 182,050
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 24,500 23,300 191,050
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 23,600 21,500 182,050
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กยศ. 23,600 21,500 189,000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 28,700 24,800 218,650
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 23,600 21,500 182,450
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 24,800 25,100 209,050

ประมาณการค่าเล่าเรียน 
สำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอน / ปริญญาตรีที่ 2
ภาคปกติ

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 36,300 34,700 179,550
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,800 29,500 193,150
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,400 27,900 195,000
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,300 29,800 192,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,300 29,200 199,650
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,200 24,000 195,050
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 31,600 27,100 101,750
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. 29,200 26,300 95,450
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 32,500 31,200 105,950


ภาคสมทบ (ค่ำ)

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 36,300 34,700 179,550
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,800 29,500 193,150
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,400 27,900 195,000
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,300 29,800 192,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,300 29,200 199,650
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,200 24,000 195,050


รอบเสาร์-อาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 36,300 34,700 179,550
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,800 29,500 193,150
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,400 27,900 195,000
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 30,300 29,800 192,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,300 29,200 199,650
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,200 24,000 195,050
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 30,500 26,000 182,150


รอบวันอาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 23,800 21,500 111,700
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล กยศ. 23,800 20,000 106,200
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 24,500 21,100 106,200
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 26,500 23,000 115,200
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 24,500 20,200 105,300
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 32,900 26,900 159,400

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน