สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียนเปิดสอน ภาคปกติ / สมทบค่ำ / เสาร์ - อาทิตย์ / อาทิตย์วันเดียว
ค่าเทอมแบ่งชำระได้

Dek 65

Future is today

#อนาคตอยู่ตรงหน้า
เตรียมคุณให้พร้อมสู่งานในอนาคต ที่ SAU

สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
สิทธิ์ชิงทุน 50,000 บาท
วันนี้ - 31 ส.ค. 65

รับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน./ปวส.
สมัครได้เลยไม่จำกัดเกรด
ค่าเทอมผ่อนชำระได้
สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.หลักสูตรคนทำงาน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
💼 คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
(เรียน 3.5 ปี จบ สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
(เรียน 2 ปี จบ สำหรับผู้จบ ปวส.)

📚คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

SAU HOT TREND


คณะ / สาขาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์
(Faculty of Law)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Faculty of Arts and Sciences)

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การสมัคร ทางออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3. แอดไลน์
@SAUINFO ( https://lin.ee/ygYxV0j
แอดไลน์ได้ด้วยการคลิกลิงก์นี้ )
เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร (บัตรประชาชนผู้สมัครเรียน) เพื่อออกรหัสนักศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190

SAU E-Book


เปิดโอกาสสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

  • ความร่วมมือ Amazon Web Service เปิดสอน Amazon Cloud Computing เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • ศูนย์สอบ และศูนย์อบรมปฏิบัติการ Microsoft Certified Training Center
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ ORACLE Academy
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ CISCO Certified Training Partner
  • ศูนย์สอบ ศูนย์อบรมปฏิบัติการของ NECTEC Academy
  • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก Enconcept
  • ผู้นําด้านการอบรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร eLearning ระดับโลก

#Skillfuture

SAU VIDEO

SAU blog


ผลงานความสำเร็จ DEK SAU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยประมาณการค่าเล่าเรียน 
หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
ภาคปกติ

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 33,600 26,800 247,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 32,600 32,200 251,650
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 30,700 29,400 252,500
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 29,200 29,900 243,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 28,000 248,950
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กรอ. / กยศ. 33,400 30,600 252,000
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 32,000 28,200 240,050
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 28,000 22,900 188,500
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. 25,400 21,800 181,000
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข กยศ. 25,400 21,800 179,100
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 27,800 24,400 186,800
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 27,800 25,300 203,400
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 27,800 23,900 183,500
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรการค้า กยศ. 28,400 28,400 -
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรอ. / กยศ. 27,800 22,700 184,300
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 32,000 24,200 179,650
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 29,900 25,700 205,900
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 31,700 27,500 215,550
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 29,000 25,400 188,200


ภาคสมทบ (ค่ำ)

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 33,600 26,800 247,750
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,100 30,700 251,650
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 29,200 29,900 243,750
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,400 32,300 247,850


รอบเสาร์-อาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 30,700 28,300 248,150
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 29,000 26,000 182,150

รอบวันอาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 23,800 22,200 194,000
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. 23,600 20,000 187,500
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 23,600 21,700 192,300
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 23,600 22,600 211,650
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 23,600 21,500 189,000
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า กยศ. 23,600 21,500 189,000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 28,700 24,800 218,650
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 23,600 21,500 182,450
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย กรอ. / กยศ. 24,800 25,100 209,050

ประมาณการค่าเล่าเรียน 
สำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอน / ปริญญาตรีที่ 2
ภาคปกติ

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 34,900 33,400 210,650
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,100 32,400 207,050
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,900 32,400 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 33,400 29,200 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,600 29,200 202,550
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,500 24,000 195,350
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 27,800 28,600 117,850
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. 27,700 26,300 109,200
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ข กยศ. 27,770 26,300 107,300
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 31,600 28,700 127,750


ภาคสมทบ (ค่ำ)

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 34,900 34,900 210,650
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรอ. / กยศ. 34,100 32,400 207,050
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กรอ. / กยศ. 34,900 32,400 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กรอ. / กยศ. 33,400 29,200 206,100
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย กยศ. 33,600 29,200 199,950


รอบเสาร์-อาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรอ. / กยศ. 34,900 34,900 210,650
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ กยศ. 29,000 26,000 182,150
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
สาขาวิชานิติศาสตร์ ปริญญาตรี ใบที่ 2 กยศ. 23,600 19,100 148,250


รอบวันอาทิตย์

คณะ / สาขาวิชา

กองทุนกู้ยืม
ระดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณการรวมตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กรอ. / กยศ. 30,500 24,000 195,350
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
สาขาวิชาการบัญชี กรอ. / กยศ. 25,100 22,100 127,150
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล แผน ก กยศ. 24,100 20,000 125,000
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กยศ. 24,100 20,000 124,050
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล กยศ. 28,000 25,100 139,800
สาขาวิชาการจัดการ กยศ. 24,100 20,000 115,700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กยศ. 28,100 26,900 159,400
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม กรอ. / กยศ. 21,600 21,500 182,450

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน