สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียนเปิดสอน ภาคปกติ / สมทบค่ำ / เสาร์ - อาทิตย์ / อาทิตย์วันเดียว
ค่าเทอมแบ่งชำระได้

Dek 67

Future is today

#อนาคตอยู่ตรงหน้า
เตรียมคุณให้พร้อมสู่งานในอนาคต ที่ SAU

#Dek67 สมัครก่อน
รับสิทธิ์ก่อน ทุนการศึกษา 10,000 บาท

พร้อมสิทธิ์ชิงทุน เรียนฟรี 1 ปี
ลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บ. วันนี้ - 29 ก.พ. 67

รับตรง ไม่ต้องสอบเข้า / ไม่จำกัดเกรด
ค่าเทอมผ่อนชำระได้
สามารถกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.
รับผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. กศน.หลักสูตร เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
📢 สำหรับคนทำงาน ต้องการเรียนวันอาทิตย์  และพร้อม Upskill Reskill ศักยภาพตัวเองให้เหนือกว่าใคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
(เรียน 3.5 ปี จบ สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.)
(เรียน 2 ปี จบ สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


📢 SAU ENGINEERING
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ม.เอเชียอาคเนย์

  เรียนรู้จริง ปฎิบัติจริง กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เรียนจบแล้วสามารถสอบใบ กว.ได้
เปิดสอน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


หลักสูตร ปริญญาตรี Online เรียน 3 ปี จบ
📢ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรี Online 3 ปี จบ
🎓หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ LOGISTICS MANAGEMENT
เรียนผ่านออนไลน์ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้
หลักสูตรทันสมัย รับสายงานโลจิสติกส์ และซับพลายเชน
เรียนจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี
ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง
เรียนจบ มีงานรองรับ โดยองค์กรชั้นนำในเครือข่าย
ค่าเทอมผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้
มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดการเรียน

รับ ผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.
ผู้สนใจทำงานโลจิสติกส์ และซับพลายเชน

📢 ม.เอเชียอาคเนย์ เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรี Online 3 ปี จบ
🎓 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
เรียนผ่าน Online Platform
เรียนเวลาไหนก็ได้ วางแผนได้ด้วยตัวเอง
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา
หลักสูตรทันสมัย
ตอบโจทย์งานบัญชียุคดิจิทัล
ทีมงาน Support การใช้งานระบบต่างๆ
มีกิจกรรมบรรยายสรุปก่อนสอบ
ที่มหาวิทยาลัย เทอมละ1ครั้ง (ไม่บังคับ)
รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.

หลักสูตร เรียน 1.5 ปี – 3 ปี จบ คณะบริหารธุรกิจ
🎯 ปริญญาตรี เรียน 1.5 ปี - 3 ปี จบ คณะบริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ

ปวส. เทียบโอน เรียน 1.5 ปี จบ
ม.6 ปวช. กศน. เรียน 3 ปี จบ

SAU HOT TREND


คณะ / สาขาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
(Faculty of Business Administration)

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เรียนออนไลน์)
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์
(Faculty of Law)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Faculty of Arts and Sciences)

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสมัครเรียน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สมัครทางออนไลน์
http://adm.sau.ac.th

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา 2 ฉบับ
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
** เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา ด้วยกระดาษ A4**

การสมัคร ทางออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครที่ http://adm.sau.ac.th
2. นำ QR Code (จากขั้นตอนที่ 1)
3.ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ LINE ID : @sauinfo
4. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ติดต่อสอบถามโทร. 02-807-4500 ต่อ 190

SAU E-Book


เปิดโอกาสสู่อนาคต

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี และสื่อการเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษารู้จริง ปฏิบัติได้จริง มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ

  • ความร่วมมือ Amazon Web Service เปิดสอน Amazon Cloud Computing เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • ศูนย์สอบ และศูนย์อบรมปฏิบัติการ Microsoft Certified Training Center
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ ORACLE Academy
  • ศูนย์อบรมปฏิบัติการ CISCO Certified Training Partner
  • ศูนย์สอบ ศูนย์อบรมปฏิบัติการของ NECTEC Academy
  • ศูนย์เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก Enconcept
  • ผู้นําด้านการอบรมภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร eLearning ระดับโลก

#Skillfuture

SAU VIDEOSAU blog


ผลงานความสำเร็จ DEK SAU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยประมาณการค่าเล่าเรียน 


คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ชั้นปี 1 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
วิศวกรรมไฟฟ้า 28,100 24,200 235,750
วิศวกรรมเครื่องกล 32,300 26,700 237,150
วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ) 30,800 26,600 238,200
วิศวกรรมอุตสาหการ 30,600 28,200 235,850
วิศวกรรมความปลอดภัย 33,400 32,300 247,850
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33,400 30,600 252,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32,000 28,200 240,050
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
วิศวกรรมไฟฟ้า 28,100 24,200 235,750
วิศวกรรมเครื่องกล 32,300 26,700 237,150
วิศวกรรมอุตสาหการ 30,600 28,200 235,850
วิศวกรรมความปลอดภัย 33,400 32,300 247,850
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า 36,300 34,700 179,550
วิศวกรรมเครื่องกล 34,800 29,500 193,150
วิศวกรรมโยธา  34,400 27,900 195,000
วิศวกรรมอุตสาหการ 30,300 29,800 192,750
วิศวกรรมความปลอดภัย 33,300 29,200 199,650
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30,200 24,000 195,050
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ/วันเสาร์-อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า 36,300 34,700 179,550
วิศวกรรมเครื่องกล 34,800 29,500 193,150
วิศวกรรมโยธา  34,400 27,900 195,000
วิศวกรรมอุตสาหการ 30,300 29,800 192,750
วิศวกรรมความปลอดภัย 33,300 29,200 199,650
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30,200 24,000 195,050
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)
การบัญชี 28,000 24,000 178,450
การตลาดยุคดิจิทัล  25,100 22,700 175,450
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 25,100 22,700 171,250
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  25,300 25,400 182,050
การจัดการ 25,100 22,700 172,750
การจัดการนวัตกรรมการค้า 28,700 21,800 187,200
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
การบัญชี 25,300 20,200 188,450
การตลาดยุคดิจิทัล 23,600 21,500 184,750
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 23,600 21,500 182,050
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  26,000 21,800 191,050
การจัดการ 23,600 21,500 182,050
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.)
การบัญชี 31,600 27,100 101,750
การตลาดยุคดิจิทัล 29,200 26,300 95,450
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล  32,500 31,200 105,950
  หลักสูตร ต่อเนื่อง ภาคปกติ (รับผู้จบ ปวส.)
การจัดการนวัตกรรมการค้า 29,800 24,500 107,300
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)
การบัญชี 23,800 21,500 111,700
การตลาดยุคดิจิทัล 23,800 20,000 106,200
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 24,500 21,100 106,200
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล   26,500 23,000 115,200
การจัดการ 24,500 20,200 105,300
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30,500 26,900 179,300
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 35,000 27,500 215,550
รัฐประศาสนศาสตร์  30,500 28,400 176,950
ดิจิทัลมีเดีย  32,600 25,700 208,050
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี - วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30,500 26,900 179,300
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 27,500 24,800 218,650
รัฐประศาสนศาสตร์  25,100 21,500 182,450
ดิจิทัลมีเดีย  27,200 25,700 208,050
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 32,900 26,900 159,400
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
นิติศาสตร์  30,500 25,400 188,200
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันเสาร์ - อาทิตย์ 
นิติศาสตร์  30,500 26,000 182,150
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ/วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น)
นิติศาสตร์  23,600 19,100 148,250

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 02-8074500 – 27 ต่อ 190, 192
แฟกซ์ : 02-8074528 – 30
อีเมล์ : info@sau.ac.th
website: www.sau.ac.th